Politika Privatnosti

Preduzeće za proizvodnju televizijskog programa Minacord Media d.o.o. Beograd, sa sedištem u Beogradu, ul. Dečanska 12, matični broj: 21482536, PIB: 111438835 (u daljem tekstu: „Rukovalac“),a koje ima svojstvo Rukovaoca u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik“, br. 87/2018, u daljem tekstu: ZZPL), odnosno kao lice koje organizuje i odgovorno je za obradu podataka o ličnosti, ovim putem obaveštava posetioce internet stranice www.k1tv.rs, čiji se podaci obrađuju (u daljem tekstu: Posetioci), o svim bitnim aspektima obrade podataka o ličnosti u skladu sa važećom regulativom:

Uvodne napomene:

 • Ovom Politikom privatnosti uređuje se prikupljanje i obrada podataka u okviru internet stranice www.k1tv.rs. Interakcijom i korišćenjem bilo koje funkcije internet stranice www.k1tv.rs, ili pripadajuće podstranice, smatraće se da ste pročitali ovu Politiku privatnosti, da ste se upoznali sa svim njenim odredbama i da je bez ikakvih primedbi, prigovora i rezervi prihvatate.
 • Izrazi upotrebljeni u okviru ove Politike imaju značenja propisana važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018), u daljem tekstu: ZZPL), a u slučaju potrebe i drugim zakonima koji uređuju specifične odnose, pojave, pojmove i njihovo značenje.
 • Štrikliranjem checkbox-a, odnosno klikom na dugme “Prihvatam”, ili drugačije označenog dugmeta sa suštinski istom funkcijom, u pop-up prozoru koji se novim korisnicima internet stranice www.k1tv.rs prikazuje prilikom prve posete internet stranici, smatraće se aktivnom, voljno učinjenom radnjom u cilju konstituisanja važećeg pravnog osnova za prikupljanje i obradu ličnih podataka na način i u svrhe opisane u ovoj Politici privatnosti. Rukovalac će biti u mogućnosti da dokaže, putem elektronskog zapisa (log), ili na drugi način,da je lice na koje se podaci odnose učinilo pomenutu aktivnu, voljnu radnju kojom je potvrdilo da je upoznato i da se slaže sa ovom Politikom privatnosti.
 • Navedeni elektronski zapis (log) smatraće se pravno valjanim i dovoljnim dokazom o datoj saglasnosti, u smislu člana 15 stav 1 ZZPL.
 • Ova Politika privatnosti može biti izmenjena u bilo koje vreme, s tim da će se učinjena promena vidno predočiti na naslovnoj internet stranici www.k1tv.rs. U tom slučaju, od lica na koja se podaci odnose zatražiće se da daju novu saglasnost za obradu ličnih podataka, shodno učinjenim izmenama ove Politike privatnosti.
 • Pravila koja regulišu prikupljanje ličnih podataka putem Kolačića (Cookies), biće predstavljena, u okviru zasebne Politike kolačića. Pravila koja se odnose na davanje saglasnosti na Politiku privatnosti u okviru predviđenog pop-up prozora, kao i čuvanje i dokazna forma i snaga elektronskog zapisa (log), ali i način izmene i obaveštavanja lica na koja se podaci odnose o učinjenim izmenama, u potpunosti će se primenjivati i na upotrebljene Kolačiće.
 • Za sva dodatna pitanja koja se odnose na pravila i odredbe ove Politike privatnosti, možete se obratiti putem mejl adrese: office@minacordmedia.com i/ili slanjem upita na adresu Minacord Media d.o.o. Beograd, Beograd, ul. Dečanska 12.
 1. Koje podatke prikupljamo i obrađujemo?

Rukovalac može prikupljati različite kategorije podataka o ličnosti, koje se koriste u različite svrhe i sa različitim pravnim osnovom. Uobičajeno, radi se o setu podataka koji omogućava identifikaciju lica čiji se podaci obrađuju, stupanje u komunikaciju sa licem čiji se podaci obrađuju ili koji su neophodni za pružanje konkretne usluge na zahtev tog lica, odnosno za ispunjenje zakonom propisanih obaveza Rukovaoca, u šta spadaju:

 • Podaci prikupljeni elektronskim putem o identifikaciji posetioca (IP adresa i sl.);
 • Podaci prikupljeni putem kolačića koje je korisnik omogućio, odnosno sa čijom upotrebom se saglasio, a koji su opisani u zasebnoj Politici kolačića.
 • Svi podaci koje lice na koje se podaci odnose o sebi dobrovoljno podeli prilikom kontaktiranja Rukovaoca putem imejl adrese koja je, kao kontakt, naznačena na internet stranici www.k1tv.rs.

Lični podaci prikupljaju se samo u meri u kojoj su neophodni za ostvarivanje konkretne svrhe.

Na internet stranici www.k1tv.rs postoje linkovi ka stranicama ove televizije na društvenim mrežama (Facebook, Youtube, Instagram). Na sve podatke koje prilikom Vaše posete društvenim mrežama prikupljaju navedene platforme, kao i na sve podatke koje svojevoljno ostavite na navedenim društvenim mrežama, primenjuju se, pored ove Politike privatnosti i pravila koja su propisale navedene platforme (Terms of Service / Terms of Use, Privacy Policy, Cookie Policy). Rukovalac se ne može smatrati odgovornim za bilo koji vid nezakonite upotrebe ličnih podataka, učinjen od strane kompanija u čijem su vlasništvu, odnosno pod čijom se kontrolom nalaze društvene mreže. Takođe, ističemo da je na internet stranici www.k1tv.rs aktivan Facebook Pixel, kao dodatak (skripta) koji može prikupljati određene podatke korisnika za upotrebu od strane kompanije Facebook. Više informacija i politike privatnosti navedenih platformi možete pronaći na sledećim linkovima:

 • https://www.facebook.com/policy.php
 • https://developers.facebook.com/docs/facebook-pixel/implementation/gdpr/
 • https://www.youtube.com/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/
 • https://help.instagram.com/519522125107875

Na internet stranici www.k1tv.rs, postoje i linkovi ka internet stranicama partnerskih preduzeća, odnosno entiteta:

 • MTS – https://mts.rs/Privatni/Televizija/mts-TV/mts-tv-paketi
 • Supernova – https://mojasupernova.rs/Privatni/Televizija i
 • ORION TV – https://oriontelekom.rs/televizija/

Svi lični podaci koji se prikupljaju prilikom interakcije lica na koje se podaci odnose na tim internet stranicama pod isključivom su kontrolom entiteta koji su vlasnici navedenih internet domena i Rukovalac se ne može smatratim odgovornim za bilo kakve posledice koje proisteknu iz interakcije na internet stranicama nad kojima nema direktnu kontrolu, jer Rukovalac na internet stranici www.k1tv.rs obezbeđuje samo link ka navedenim internet stranicama partnera.

 1. Koji je pravni osnov obrade?

Pravni osnov obrade ličnih podataka predstavlja slobodna i informisana saglasnost lica na koja se podaci odnose, odnosno njihov pristanak za svrhe određene u ovoj Politici privatnosti, u skladu sa članom 12 stav 1 ZZPL.

Obrada se može vršiti radi izvršavanja obaveza iz ugovornog odnosa, odnosno pripreme za zaključenje ugovora ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, u skladu sa članom 12 stav 2 ZZPL.

U posebnim situacijama, prikupljanje i obrada ličnih podataka može biti neophodna u cilju ostvarivanja legitimnih interesa rukovaoca, ili treće strane, pod uslovima i uskladu sa članom 15 stav 6 ZZPL. Pre prikupljanja i obrade ličnih podataka lica na koja se podaci odnose na osnovu legitimnih interesa rukovaoca, ili treće strane, ukoliko do toga dođe, u skladu sa članom 15 stav 6 ZZPL rukovalac će sprovesti procenu legitimnog interesa na osnovu tripartitnog testa:

 1. Test svrhe (identifikovanje legitimnog interesa);
 2. Test neophodnosti (da li je obrada podataka neophodna);
 3. Test balansiranja (odmeravanja legitimnih interesa rukovaoca i lica na koja se podaci odnose).

Takođe, u izuzetnim situacijama, obrada može biti bazirana na obavezi izvršavanja zakonskih obaveza Rukovaoca. Kada prikuplja podatke radi ispunjenja pravnih obaveza, Rukovalac to čini isključivo u meri u kojoj je to neophodno, a pristup podacima omogućen je samo za to ovlašćenim licima i nadležnim državnim organima, u skladu sa zakonom.

 1. U koje svrhe koristimo podatke?

Rukovalac koristi podatke u različite svrhe koje su uvek usko vezane za pravni osnov obrade. Tako, osnovna svrha prikupljanja i obrade ličnih podataka lica na koje se podaci odnose je omogućavanje kontakta sa licem na koje se podaci odnose, pružanje neophodnih informacija I analiza saobraćaja na internet stranici www.k1tv.rs, koristeći podatke u anonimizovanoj formi.

Rukovalac obrađuje podatke o ličnosti i u cilju izvršenja obaveza koje ima na osnovu zakona i drugih propisa, kao i u svrhe analize poslovnih rezultata i arhiviranja, u skladu sa zakonom. Za sve dodatne svrhe obrade za kojima se ukaže potreba, lice na koje se podaci odnose biće obavešteno o svim neophodnim informacijama, pre započinjanja takvih radnji obrade, a sama obrada biće bazirana na odgovarajućem pravnom osnovu, u skladu sa zakonom.

 1. Ko ima pristup podacima?

U zavisnosti od pravnog osnova i konkretne svrhe, pristup mogu imati sledeće kategorije lica:

 • Ovlašćena zaposlena lica u okviru kompanije Minacord Media, kao rukovaoca, u skladu sa svojim radnim dužnostima i ovlašćenjima, odnosno saradnici sa kojima je zaključen poseban ugovor o saradnji, ugovor o stručnom usavršavanju i sl. Sva lica obavezna su da u pogledu ličnih podataka postupaju u skladu sa svim odredbama ZZPL u pogledu sigurnosti obrade ličnih podataka;
 • Nadležni državni organi (Poreska Uprava, Ministarstvo unutrašnjih poslova, inspekcijski i drugi organi uprave, ovlašćeni kontrolni i regulatorni državni organi, nadležni sudovi i tužilaštva, itd.), ako imaju odgovarajuće ovlašćenje za pristup ili drugu vrstu obrade podataka u skladu sa zakonom i to samo u meri u kojoj je to predviđeno zakonom;
 • Lica koja su u ugovornom odnosu sa Rukovaocem (Obrađivači podataka) i kojima se poveravaju određene radnje obrade podataka (kao što je održavanje internet stranice, hosting usluge i sl.), u skladu sa zakonom propisanim uslovima koji se odnose na bezbednost informacija, obavezu čuvanja tajnosti i ugovornog uređenja prava i obaveza.
 1. Koja prava imate u odnosu na zaštitu vaših podataka a koje rukovalac obrađuje?

Imate pravo da od Rukovaoca:

 • zatražite pristup Vašim podacima o ličnost,
 • zahtevate ispravku ili brisanje Vaših podataka o ličnosti ili ograničavanje obrade,
 • pravo da prigovorite obradi Vaših podataka,
 • pravo da Vaši podaci budu preneti drugim rukovaocima,
 • pravo da se obratite nadležnom organu – Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, u slučaju kada sumnjate da postoji nezakonita obrada,
 • druga prava propisana važečom regulativom.

Pojedina prava (npr. pravo na brisanje), u određenim situacijama mogu biti podvrgnuta zakonom propisanim ograničenjima, a korišćenjem istih mogu biti izazvane različite pravne posledice, u skladu sa zakonom (npr. nemogućnost daljeg pružanja određenih usluga, obaveza naknade nastale štete, itd.).

 1. Kako se štite vaši podaci?

Rukovalac u okviru svoje poslovne organizacije nastoji da primenjuje najviše moguće standarde u oblasti zaštite podataka o ličnosti, te primenjuje sve neophodne organizacione, tehničke i kadrovske mere, uključujući tu, ali se ne ograničavajući na:

 • tehničke mere zaštite,
 • kontrolu fizičkog pristupa sistemu gde su pohranjeni lični podaci,
 • kontrolu pristupa podacima,
 • kontrolu prenosa podataka,
 • kontrolu unosa podataka,
 • kontrolu dostupnosti podataka,
 • ostale mere informacione bezbednosti,
 • sve ostale mere koje su neophodne za zaštitu podataka o ličnosti.

Svi obrađivači i/ili drugi primaoci podataka o ličnosti su takođe dužni da primenjuju sve propisane mere zaštite, uskladu sa potpisanim ugovorom sa Rukovaocem i zakonom porpisanim standardima i obavezama.

 1. Koliko dugo se čuvaju vaši podaci?

Rukovalac nastoji da podatke čuva u periodu koji je neophodan da se određena, konkretna svrha obrade ostvari, nakon čega se podaci brišu ili čine neprepoznatljivim (mere anonimizacije). Konkretan period čuvanja, odnosno kriterijumi na osnovu kojih je moguće odrediti isti, zavisi od svrhe u koje se lični podaci obrađuju. Podaci prikupljeni elektronskim putem o identifikaciji posetioca (IP adresa i sl.) čuvaju se do unošenja, u anonimizovanom obliku, u statističe izveštaje Rukovaoca i izveštaje koji su neophodni za vršenje poslovnih analiza. Takođe, ovi podaci mogu biti zadržani i duže, ukoliko je neophodno da bi se sprečile ili procesuirale bilo kakve zloupotrebe i druge protivzakonite radnje posetilaca internet stranice, u skladu sa zakonom. Podaci prikupljeni putem kolačića koje je korisnik omogućio, odnosno sa čijom upotrebom se saglasio, a koji su opisani u zasebnoj Politici kolačića, čuvaju se u skladu sa rokovima trajanja kolačića, kako je I naznačeno u zasebnoj Politici kolačića. Svi podaci koje je lice na koje se podaci odnose o sebi dobrovoljno podelilo prilikom kontaktiranja Rukovaoca putem imejl adrese koja je, kao kontakt, naznačena na internet stranici www.k1tv.rs, čuvaju se najduže šest meseci. Ovako dobijeni podaci mogu se čuvati i duže, na osnovu date saglasnosti lica na koje se podaci odnose, neophodnosti tih podataka za zaključenje i relaizaciju ugovora, legitimnog interesa Rukovaoca, ili obaveze Rukovaoca koja proističe iz druge vrste zakonom ustanovljenih obaveza.

 1. Kome se možete obratiti za više informacija?

U vezi sa svim pitanjima koja se odnose na obradu podataka o ličnosti, možete dobiti putem mejl adrese: office@minacordmedia.com /ili slanjem upita na adresu Preduzeća za proizvodnju televizijskog programa Minacord Media d.o.o. Beograd, sa sedištem u Beogradu, ul. Dečanska 12.

Na Vaš upit odgovorićemo u najkraćem mogućem roku, u zavisnosti od kompleksnosti samog upita, ali svakako u roku od 30 dana od dana obraćanja lica na koje se podaci odnose, uz mogućnost produženja roka u posebnim situacijama i uz pruženo obrazloženje, u skladu sa zakonom.

 1. Dodatne informacije

Lični podaci prikupljeni putem internet stranice www.k1tv.rs, ne iznose se iz Republike Srbije, izuzev prilikom eventualne upotrebe kolačića treće strane, za šta se Rukovalac ne može smatrati odgovornim. Serveri koji se koriste za transfer podataka mogu se nalaziti i u okviru zemalja EEA u kojima je obezbeđen primereni nivo zaštite ličnih podataka. Ukoliko se u izuzetnim slučajevima transfer podataka bude obavljao preko servera izvan EEA, za takav transfer podataka vršiće se uz primenjivanje odgovarajućih mera zaštite, u skladu sa zakonom.

U slučaju potrebe da se lični podaci iznesu u drugu državu, odnosno van teritorije Republike Srbije, prenos će biti učinjen u skladu sa svim pravilima koje propisuje važeći ZZPL, a u skladu sa situacijom i potrebom, primeniće se standardne ugovorne klauzule propisane od strane Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Davanje podataka od strane lica na koja se podaci odnose nije zakonska, niti ugovorna obaveza, prilikom korišćenja mogućnosti koje pruža internet stranica. Nedavanje traženih podataka kao posledicu može povući jedino nemogućnost pružanja željenih informacija i usluga putem internet stranice www.k1tv.rs. Prilikom obrade podataka koji su prikupljeni preko internet stranice, Rukovalac, ne koristi bilo kakvo automatizovano donošenje odluka, niti profilisanje lica na koje se podaci odnose.

Ova politika privatnosti poslednji put je izmenjena 08.07.2020. godine, u Beogradu.

Gledaj bez stida

k1tv-logo

Televizija posvećena kvalitetnom informativnom, muzičko-zabavnom, serijskom i filmskom programu. Sadržaj kanala podrazumeva sopstvenu proizvodnju informativnog, muzičkog programa i zabavnih emisija, kao i premijerno emitovanje popularnih stranih TV formata.

Kontakt